مبحث یکم : مقدمه و تاریخچه
مبحث دوم: مراحل نفوذ کردن / جلوگیری از نفوذ
مبحث سوم: حملات شبکه ای
مبحث چهارم - کار عملی
مبحث پنجم - DHCP
مبحث ششم - وب و حملات مطرح در آن
مبحث هفتم - حملات DoS
مبحث هشتم - سیستم عامل
مبحث نهم - مهندسی اجتماعی
مبحث دهم - Vulnerability (آسیب پذیری)

Penetration Testing ( تست نفوذ )

راه های نفوذ به یک سیستم که این سیستم می تواند یک سیستم کامپیوتری باشد یا یک ارتباط باشد، مثلا می خواهیم راه های ارتباط بین یک remote control و درب پارکینگ را پیدا کنیم. در این جا هم نوعی از تست نفوذ باید انجام گیرد. ممکن است یک بستر شبکه باشد که در آن تست نفوذ انجام می گیرد. با دانشی که در این دوره بدست خواهد آمد، می توانیم تست نفوذ را انجام دهیم. تست نفوذ یک راهکار است و با توجه به شرایط ارائه می شود. استانداردی که مجتمع و واحد باشد و همه پذیرفته باشند وجود ندارد IT Info Sec، ZDA و … استاندارد معرفی کرده اند.

توجه : بستر شبکه های کامپیوتری ( پروتکلی ) که در حال استفاده از آن هستیم ، TCP/IP است.

اسکرول به بالا