مبحث یکم : مقدمه و تاریخچه
مبحث دوم: مراحل نفوذ کردن / جلوگیری از نفوذ
مبحث سوم: حملات شبکه ای
مبحث چهارم - کار عملی
مبحث پنجم - DHCP
مبحث ششم - وب و حملات مطرح در آن
مبحث هفتم - حملات DoS
مبحث هشتم - سیستم عامل
مبحث نهم - مهندسی اجتماعی
مبحث دهم - Vulnerability (آسیب پذیری)

Exploit یا bug های Zero day ( bug های public نشده ، private bug ها )

هنوز حتی خود سازنده هم از چنین باگی اطلاع ندارد و فقط یک جماعت محدودی از آن اطلاع دارند (سازنده هنوز patch آن را ایجاد نکرده)

اسکرول به بالا