مبحث یکم : مقدمه و تاریخچه
مبحث دوم: مراحل نفوذ کردن / جلوگیری از نفوذ
مبحث سوم: حملات شبکه ای
مبحث چهارم - کار عملی
مبحث پنجم - DHCP
مبحث ششم - وب و حملات مطرح در آن
مبحث هفتم - حملات DoS
مبحث هشتم - سیستم عامل
مبحث نهم - مهندسی اجتماعی
مبحث دهم - Vulnerability (آسیب پذیری)

Dos

در نهایت حمله­ای که یک نفوذگر ناامید انجام می دهد DoS   است یعنی اگر هیچ کاری نتوانست بکند کاری می کند که سیستم شما هم عملکردش مختل شود .

اسکرول به بالا