مبحث یکم : مقدمه و تاریخچه
مبحث دوم: مراحل نفوذ کردن / جلوگیری از نفوذ
مبحث سوم: حملات شبکه ای
مبحث چهارم - کار عملی
مبحث پنجم - DHCP
مبحث ششم - وب و حملات مطرح در آن
مبحث هفتم - حملات DoS
مبحث هشتم - سیستم عامل
مبحث نهم - مهندسی اجتماعی
مبحث دهم - Vulnerability (آسیب پذیری)

واژه شناسی

می خواستند در جنگ پیغام ها را مخابره کنند و کسی هم این پیغام ها را نفهمد . کاری که انجام دادند این بود که یک قبیله ای را در دنیا پیدا کردند که فقط 14 نفر از آن ها زنده مانده بودند . این قبیله با یک سری روش های خاص خودشان صحبت می کردند . این قبیله به استخدام NSA در آمد و به عنوان بی سیم چی از آن ها استفاده شد.

1949 ، MI6 and Prof. Shanion: پرفسور شانون که معروف است به پدر علم رمزنگاری،

MI6: اطلاعات خارجی انگلستان

1968 – امنیت رمزنگاری سیستم هایی که به عنوان پایه سیستم های عامل بخواهد استفاده شود مطرح شد.

ARPA–Advanced Research Project Agency : خیلی از تکنولوژیها ، هدف و مبنای آن، بحث های نظامی بوده است.

ابویوسف الکندی (Abu Yusuf Alkindi) اولین رساله ی تحلیل رمز توسط ایشان نوشته شده است.

اسکرول به بالا