مبحث یکم : مقدمه و تاریخچه
مبحث دوم: مراحل نفوذ کردن / جلوگیری از نفوذ
مبحث سوم: حملات شبکه ای
مبحث چهارم - کار عملی
مبحث پنجم - DHCP
مبحث ششم - وب و حملات مطرح در آن
مبحث هفتم - حملات DoS
مبحث هشتم - سیستم عامل
مبحث نهم - مهندسی اجتماعی
مبحث دهم - Vulnerability (آسیب پذیری)

هکر کیست ؟

آیا دزد اینترنتی است ؟ خیر.  یک جوان ماجراجوست ؟ ممکن است. آیا دشمن مدیران سیستم های عملایتی است ؟ کاربر حرفه ای برنامه های خرابکارانه است ؟

اسکرول به بالا