مبحث یکم : مقدمه و تاریخچه
مبحث دوم: مراحل نفوذ کردن / جلوگیری از نفوذ
مبحث سوم: حملات شبکه ای
مبحث چهارم - کار عملی
مبحث پنجم - DHCP
مبحث ششم - وب و حملات مطرح در آن
مبحث هفتم - حملات DoS
مبحث هشتم - سیستم عامل
مبحث نهم - مهندسی اجتماعی
مبحث دهم - Vulnerability (آسیب پذیری)

حمله DOS

حمله DOSاین گونه است :

دسته بندی حملاتی که انجام می شود sniffing ، spoofing، DOSو DDOSو … هدف نهایی استفاده از sniff ، spoof ، ARP cache Poisonچه بوده است ؟ جمع آوری داده . DOSدر فاز دیگری است یعنی sniff و spoof را کنار می گذاریم . هدف مستقیمان از کار انداختن مستقیم مقصد است . یکی از روش هایی که استفاده می شود Pingاز پروتکل ICMPاست . پروتکل ها و روش های مختلفی در سطوح مختلفی وجود دارند . دقت کنید که DOSصرفا ارسال حجم عظیمی از داده به سمت سیستم هدف نیست . بلکه یک سوء استفاده ( استفاده ) از یک آسیب پذیری دریک برنامه هم می تواند باعث شود که آن برنامه نتواند سرویس دهد پس دچار منع سرویس می شود . همچنین بعضی اوقات با یک حجم کمی از اطلاعات می­توان سیستم هدف را مشغول نگه داشت طوری که کاربر عادی دیگر نتواند به سیستم هدف متصل شود .

اسکرول به بالا