مبحث یکم : مقدمه و تاریخچه
مبحث دوم: مراحل نفوذ کردن / جلوگیری از نفوذ
مبحث سوم: حملات شبکه ای
مبحث چهارم - کار عملی
مبحث پنجم - DHCP
مبحث ششم - وب و حملات مطرح در آن
مبحث هفتم - حملات DoS
مبحث هشتم - سیستم عامل
مبحث نهم - مهندسی اجتماعی
مبحث دهم - Vulnerability (آسیب پذیری)

تمرین: Acunetix را دانلود و اجرا کنید.

همانطور که در نرم افزار می بینید کارهای مختلفی را این نرم افزار انجام می دهد مثلاً HTTP Fuzzer و غیره. Fuzzer ها ابزارهایی هستند که با مقادیر مختلف فیلدهای ورودی را تحت تأثیر قرار می دهند HTTP sniffer و HTTP editor، blind SQL injector، crawler (شاخه ها و مسیرهای سایت را می یابند). می توان تنظیمات پیکربندی  (configuration) آن را انجام داد یعنی یک سری ویژگی ها را scanning profile، set کرد.

انجام pen. test صرفاً کنار هم قرار دادن خروجی های ابزارها نیست بلکه نیاز است که آن خروجی ها تحلیل و طبقه بندی شوند. ابزار Acunetix در پایان کار گزارش نیز ارائه می دهد.

اسکرول به بالا