مبحث یکم : مقدمه و تاریخچه
مبحث دوم: مراحل نفوذ کردن / جلوگیری از نفوذ
مبحث سوم: حملات شبکه ای
مبحث چهارم - کار عملی
مبحث پنجم - DHCP
مبحث ششم - وب و حملات مطرح در آن
مبحث هفتم - حملات DoS
مبحث هشتم - سیستم عامل
مبحث نهم - مهندسی اجتماعی
مبحث دهم - Vulnerability (آسیب پذیری)

تعریف خطای False negative , False positive‌

False positive یا (مثبت غلط) زمانی گفته می‌شود که مسئله ‌ای وجود نداشته باشد، اما گفته ایم که آن مسئله وجود دارد. برای مثال در بحث تشخیص حمله، این خطا یعنی، گفته ایم حمله رخ داده است، در صورتی که حمله وجود نداشته است.

False negative یا (منفی غلط) برای مثال در بحث تشخیص حمله، این خطا یعنی: گفته ایم که حمله وجود ندارد اما حمله وجود داشته است. در بحث جمع‌آوری اطلاعات،‌اطلاعاتی هم که بدست می آوریم ممکن است دارای خطاهای بالا باشند.

ادامه حل تمرین: یکی از سایت ‌های موجود برای جمع‌آوری اطلاعات netcraft.com است. در این وب سایت نام سایتی که می‌خواهیم اطلاعات آن را بدست آوریم وارد می‌کنیم (شکل 2)

شکل 2

در پنجره باز شده می‌توانیم اطلاعاتی را مشاهده کنیم. برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر بر روی نماد مشخص شده در قسمت site report کلیک کنید. (شکل 3)

شکل 3

سپس پنجره ‌ای مانند شکل 4 نمایش داده می‌شود.

شکل 4

اسکرول به بالا