مبحث یکم : مقدمه و تاریخچه
مبحث دوم: مراحل نفوذ کردن / جلوگیری از نفوذ
مبحث سوم: حملات شبکه ای
مبحث چهارم - کار عملی
مبحث پنجم - DHCP
مبحث ششم - وب و حملات مطرح در آن
مبحث هفتم - حملات DoS
مبحث هشتم - سیستم عامل
مبحث نهم - مهندسی اجتماعی
مبحث دهم - Vulnerability (آسیب پذیری)

بررسی کنید که IPبرای Gatewayچند است ، OSآن چیست ؟ (OS fingerprinting)و چه پورت هایی رو آن باز است .

تمرین : بررسی کنید که IPبرای Gatewayچند است ، OSآن چیست ؟ (OS fingerprinting)و چه پورت هایی رو آن باز است .

توجه : از ابزار nmapهم به صورت دستور در ترمینال می توانید استفاده کنید و هم به صورت گرافیکی . برای وارد شدن به محیط گرافیکی دستور zenmapرا وارد کنید . برنامه nmap باز می شود ( شکل 2)

شکل 2: محیط گرافیکی nmap

تمرین: با nmapو پارامتر های آن آشنا شوید .

نکته خارج از بحث : VMwareچیست ؟ Virtual Machine Ware . سخت افزار سیستم را برای ما شبیه سازی می کند . VM Wareقابلیت شبیه سازی کارت شبکه وایرلس را ندارد . اما USBرا می تواند شبیه سازی کند . یعنی می توانید یک کارت شبکه USBبه وایرلس وصل کنید حال به صورت USBبا آن کار کنید .

نکته : backtrackرا می توانید به صورت liveنیز بر روی سیستم خود راه اندازی کنید.

اسکرول به بالا