گرامر sass – مبحث Mixin

Mixin زمانی مورداستفاده قرار می‌گیرد که بخواهیم تعدادی Role را درجاهای مختلف استفاده کنیم، لذا لزومی ندارد چندین بار Mixin  را تعریف کنیم.

معمولاً یک فایل  Mixin وقتی برای Sass ساخته می‌شود باید حتما قبل از فایل‌های اجرایی Sass قرار گیرد.ضمناً برای اجرا نیازی به آندرلاین و Css در پایان دستور نداریم.

اسکرول به بالا