کدها

صفحه cnfg.php

 

 

 

کد صفحه db.php

 

 

 

 

 

کد صفحه index.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد صفحه ajax_write.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد صفحه next_course.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمرین :

مثالی که زده شد را با استفاده از plugin select2 بار دیگر بازنویسی کنید.

به دلیل اینکه این plugin بیشتر سمت ادمین کاربرد دارد لازم است api­هایی مثل backbonejs را بدانید و همچنین data table

اسکرول به بالا