نصب Laravel

از طریق دستور Create-Project در Composerشما می توانید توسط اجرای دستور create-project در ترمینال خودتان، لاراول را نصب کنید:

 

composer create-project laravel/laravel –prefer-dist

 

به وسیله دانلود

زمانی که Composer نصب شد، نسخه نهایی فریم ورک لاراول را دانلود کرده و تمامی محتویات آن را در پوشه مربوط به سرور خود، از حالت فشرده خارج و ذخیره کنید. سپس، در ریشه برنامه لاراول، دستور php composer.phar install  یا  composer installرا اجرا کنید تا تمام وابستگی‌های فریم ورک نصب گردند. این فرآیند برای نصب موفق بر روی سرور؛ نیازمند Git می باشد.

اگر شما می خواهید فریم ورک لاراول خود را به روز رسانی کنید، می توانید دستور php composer.phar update را اجرا کنید.

اسکرول به بالا