معرفی Data Type

دو نوع Data type  بانام‌های  List و  Map  داریم که لیست‌ها یک سری مقادیری مانند آرایه تک‌بعدی هستند که به دنبال همدیگر تعریف می‌شوند اما Mapها اسم و مقدار دارند و می‌توانند چندبعدی باشند.

در Sass گزینه  Map راداریم که شباهت زیادی به J Son دارد و می‌توانیم مقادیر  Key  و Value  را برای آن تعیین کنیم.

اسکرول به بالا