محتوای آنباکسینگ

محبوب ترین محتوا در مورد محصولات آنباکسینگ است. در این نوع محتوا، محصولی را جعبه گشایی می کنیم و به تحلیل و بررسی قسمت های مختلف آن محصول می پردازیم.

نکته: وقتی فردی در مرحله ویدئوی آنباکسینگ قرار دارد در اصل در مرحله پایانی خرید است. پس این محتوا خیلی خریدار دارد.

اگر بخواهیم ترند آنباکس و آنباکسینگ را مشاهده کنیم نمودار آماری زیر را میتوانیم ببینیم:

برای تولید محتوای آنباکسینگ یکی از روشها به این صورت است که می توان از فیلمهای خارجی موجود استفاده کرد و آنها را مجدد صداگذاری یا زیرنویس کنید.

اسکرول به بالا