داستان نویسی

در این دسته از محتوا، داستانی می نویسیم که مخاطب را درگیر کنیم و در میان داستان پیشنهادات خود را ارائه می دهیم.

نمونه ای از داستان نویسی به صورت زیر می تواند باشد:

اسکرول به بالا