خاصیت‌های CSS3 Multiple Columns

خاصیت دیگری نیز در CSS3 وجود دارد که به ما این امکان را می‌دهد که یک متن را به چند ستون تقسیم کنیم بدون اینکه CSS  خاصی تعریف کنیم بدین‌صورت که Column-Count برای Div که Text  را شامل می‌شود تعریف می‌کنیم و عدد ستون‌هایمان را به‌دلخواه وارد می‌کنیم . به‌طور مثال وقتی عدد  Column-Count را 3 تعیین می‌کنیم، متن موجود را به 3 ستون تقسیم می‌کند. ضمناً می‌توان به‌وسیله‌ی Column-gap نوع فاصله‌ی بین ستون‌ها را مشخص کرد . همچنین می‌توان به‌وسیله‌ی گزینه Column-rule شکل قرارگیری ستون‌ها را معین کرد .

Syntax  standard در اینجا یک Property ی Column-Count با مقدار دلخواه می‌باشد.

Browserتعریف‌شده یک نسخه خاص از Chrome  یا Safari می‌باشد که با وب کیت

Column-Count این ویژگی را شناسایی و پردازش می‌کند .

اسکرول به بالا