خاصیت‌های جدید CSS3

  • Border- Radius
  • Box – Shadow
  • Border-Image
  • (Box-Sizing (content-Box , Border-box
  • Background-size
  • (Background-Origin ( Content-box , Padding-Box , Border-box) (Multiple Images
  • (Background : Linear-gradient (Direction, red , blue) ( Linear, Radial
  • Word-Warp : Break-Word
اسکرول به بالا