تعریف Function در SASS

نحوه تعریف Function  به‌صورت زیر است :

Function Name@

و برای اینکه بخواهیم مقداری را برگرداند از دستور@return  به شکل زیر استفاده می‌کنیم.

به‌طور خلاصه Function  مقدار را برمی‌گرداند و Mixin  رول را برمی‌گرداند یا Select Property Value  را برمی‌گرداند.

در یک Selector  علاوه بر  Function  می‌توانیم از  Extend  یا  clued  یا دیگر ویژگی‌های  Sass استفاده کنیم.

 

اسکرول به بالا