بررسی سرویس های مختلف با استفاده از مثال

  • Cache

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • compile & parse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • cookie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • local

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • timeOut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • exception handler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسکرول به بالا