المان‌های معنایی

یکی از بخش‌های مهم Html 5  – Semantic Element  یا المان‌های معنایی می‌باشند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم .

 • <article> این تگ برای نمایش محتوایی که مستقلا معنا می‌دهد مورداستفاده قرار می‌گیرد همانند یک پست در یک بلاگ
 • <aside> این تگ یک بخش از صفحه می‌باشد که شامل محتوایی است که در حاشیه‌ی محتوای اصلی مربوط به آن قرار می‌گیرد و می‌تواند جدا از محتوای اصلی در نظر گرفته شود.

مانند : side menu  یا side bar

 • <details>
 • < fig caption>
 • <figure>
 • <footer> در اینجا می‌بایست بجای id footer از خودfooter  استفاده شود.
 • <header> در قسمت بالایی صفحه مورداستفاده قرار می‌گیرد که دیگر نیازی به استفاده از id header و  division  نداریم و از خود تگ header  استفاده می‌شود.
 • <main > این تگ مهم‌ترین بخش ساختار سایت را نمایش می‌دهد و در یک فایل html  فقط یک‌بار از آن استفاده می‌شود .
 • <mark>  برای high light  کردن قسمتی از متن از آن استفاده می‌شود .
 • <Nav> منوها و navigation ها را با استفاده از این تگ نمایش می‌دهیم و نیازی به ساخت Division نداریم .
 • <section> معرف مجموعه‌ای از المان‌ها و دیتاهای مرتبط به هم است که داخل این تگ قرار می‌گیرد.
 • <summary>
 • <time>
اسکرول به بالا