ادامه مبحث serviceها

  • interpolate$:

استفاده همزمان از چند library  ایجاد conflate   و  کار برنامه نویسی  را سخت می کند.

این مشکل برای angular js هم میتواند رخ دهد(قسمت رنگی کد) که راه کاری که بتوان از این رخداد جلوگیری کنیم interpolate است که به صورت درونی داخل compile استفاده می­شود .

به صورت زیر از آن استفاده می­شود.

 

 

 

 

که بعد نوشتن کد بالا کدهای angular js را که قبلا در {{}} می­نوشتیم در [[]] می­نویسیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • log$:

که مشابه همان console.log() است که تا کنون از آن استفاده می­کردیم.و معمولا برای debug از آن استفاده می­شود.

4متد log , info , warn , error را میتواند بر روی آن صدا زده شود.مانند مثال زیر:

$log.log(‘same text’);

  1. rootScope$
  2. Window$
  3. Document$
  4. rootElement$
اسکرول به بالا