صفحه اختصاصی طراحی و توسعه وب

دوره های دپارتمان طراحی و توسعه وب به نحوی طراحی شده است که تمامی نیازهای مورد نیاز برای پیاده سازی های مختلف را پوشش دهد که در بخشهای مجزا ارائه می شوند.

حرفه ای شدن در محیط آموزشی جذاب را با لایتک تجربه کنید

مسیرهای آموزشی:

برای حرفه ای شدن در طراحی و توسعه وب، چهار دوره آموزشی زیر پیشنهاد می شود: گفتنی است این دوره ها براساس نیاز بازار و به صورت کامل به روز طراحی شده است:

 • دوره طراحی و توسعه وب ۱ (HTML۵, CSS۳, Bootstrap, SaSS)
 • دوره طراحی و توسعه وب ۲ (JavaScript, Jquery, Ajax )
 • دوره ReactJS و NodeJ
 • دوره جامع برنامه نویسی PHP 

سرفصل های دوره ها:

این دوره برای شروع به کار در مسیر طراحی و توسعه وب بوده و هدف آن تربیت برنامه نویسان مسلط به طراحی سمت کاربر انواع وب سایت ها می باشد.

سبک برگزاری کلاس به همراه انجام پروژه های متعدد کوچک و بزرگ توسط استاد و دانشجویان می باشد.

سرفصلهای دوره

 

HTML:

 • html چیست
 • Tools – browsers – IDE – texteditor
 • How the web works
 • host چیست
 • domain چیست
 • sketch و wireframe چیست
 • نقش html و css و javascript در صفحات وب
 • تعریف وبسایتهای ایستا (static)
 • تعریف وبسایتهای پویا (dynamic)
 • تفاوت وبسایتهای پویا (dynamic) و وبسایتهای ایستا (static)
 • front-end چیست و به چه کسی front-end developer میگویند
 • back-end چیست و به چه کسی back-end developer میگویند
 • تعریف زبان های مفسری (Interpreter)
 • تعریف زبانهای کامپایلری (Compiler)
 • فرق زبان های نشانه گذاری و برنامه نویسی
 • tag چیست و چند نوع تگ داریم
 • ساخت اولین صفحه با html
 • Doctype چیست
 • توضیح تگهای html – head – body – title
 • متا تگ ها
 • seo چیست
 • تگهای headings
 • attribute در تگ
 • تگ paragraph
 • تگ br و hr
 • تگ anchor (a)
 • آدرس دهی relative و absolute
 • تگ img (jpg , png , gif , svg , webp )
 • تفاوت bitmap و vector
 • تگهای strong – em – i
 • div – span
 • block و inline
 • تگهای ul li – ol li – dl dt dd
 • تگهای table – thead – tbody- tfoot – tr – th – td
 • تگ form – inputs – textarea – label
 • تگ select – option – optgroup
 • تگ fieldset – legend
 • تگ iframe

HTML 5:

 • تگ header
 • تگ footer
 • تگ main
 • تگ nav
 • تگ section
 • تگ article
 • تگ aside
 • تفاوت div و section
 • تگ figure – figcaption
 • تگ audio
 • تگ video
 • تگ address
 • تگ time
 • تگ mark
 • تگ cite
 • svg چیست
 • canvas چیست

CSS:

 • css inline-internal-external
 • selector ها در css
 • تعریف font و انواع web font
 • استفاده font-awesome از طریق file
 • استفاده font-awesome از طریق cdn
 • web font generators
 • font-icon ها
 • رنگها در css
 • تفاوت طراحی flat و realism
 • background-color
 • background-image
 • background-postion
 • background-repeat
 • background-size
 • background-clip
 • multi-backgorund
 • background-blend-mode
 • gradients
 • text-decoration
 • text properties (color – fontsize – font-weight – font-style …)
 • list-styles
 • border – outline
 • css3 and prefixes
 • border-radius
 • box-shadow
 • text-shadow
 • filter ها در css
 • css pseudo classes (:hover , :active , :first-child , ….)
 • css pseudo elements (:after , :before , ….)
 • inline و block و inline-block
 • vh و vw
 • float
 • margin – padding – box-sizing
 • positions
 • transforms
 • transform 3d
 • transitions
 • animations
 • css clicks
 • variables in css
 • ریسپانسیو چیست

media query:

 • em – rem
 • ساخت یک وبسایت ریسپانسیو با float به عنوان اولین پروژه
 • طراحی یک وبسایت توسط دانشجو با float به عنوان اولین پروژه
 • شروع کار با git – github
 • معرفی version control git
 • معرفی github – bitpucket – gitlab
 • دستور status در گیت
 • دستور add در گیت
 • دستور commit در گیت
 • دستور push در گیت
 • دستور clone در گیت
 • فرستادن پروژه روی وبسایت github
 • آپلود پروژه در (heroku یا netlify یا githubpages)

flexbox:

 • display flex و inline-flex
 • flex container و flex items
 • flex-direction
 • justify-content
 • align-items
 • align-content
 • flex-wrap
 • flex-flow
 • flex-basis
 • flex-grow
 • flex-shrink
 • align-self
 • order
 • flex و position (absolute – fix)
 • طراحی یک سایت ریسپانسیو با flex-box به عنوان دومین پروژه
 • طراحی یک وبسایت توسط دانشجو با flex-box به عنوان دومین پروژه

display Grid:

 • grid vs flex
 • grid-template
 • grid-template-clumns
 • grid-template-rows
 • grid-template-areas
 • grid-area
 • grid-auto-comumns
 • grid-auto-flow
 • grid-gap
 • grid-row
 • grid-row-start
 • grid-row-end
 • minmax – spanning
 • fraction in grid
 • طراحی یک سایت ریسپانسیو با display:grid به عنوان سومین پروژه
 • طراحی یک وبسایت توسط دانشجو با display:grid به عنوان سومین پروژه

Bootstrap:

 • bootstrap چیست و انواع framework css
 • bootstrap 4 vs bootstrap 3
 • توضیح فایل ها و ساختار bootstrap
 • اضافه کردن bootstrap به صفحات
 • مروری بر فایل bootstrap.css
 • minify چیست
 • containers
 • grid ها و ستون بندی ها در bootstrap
 • Typography
 • colors
 • tables
 • images
 • jumbotron
 • alerts
 • buttons – buttons group
 • progressbar
 • spinners
 • pagination
 • list groups
 • cards
 • dropdowns
 • collapse
 • navs – navbar
 • forms
 • inputs
 • utilities (margins – paddings – colors – background-colors – flex classes – borders …)
 • carousel
 • modal
 • tooltip
 • popover
 • scrollspy
 • طراحی یک سایت ریسپانسیو با bootstrap به عنوان چهارمین پروژه
 • طراحی یک وبسایت توسط دانشجو با bootstrap به عنوان چهارمین پروژه

SASS:

 • sass چیست
 • css preprocessor ها و انواع آن
 • variables
 • nesting
 • mixins
 • extends
 • functions
 • طراحی یک سایت ریسپانسیو با sass به عنوان پنجمین پروژه
 • طراحی یک وبسایت توسط دانشجو با sass به عنوان پنجمین پروژه

JAVASCRIPT & ES6:

 • javascript چیست
 • تاریخچه Javascript
 • تفاوت Ecmascript و Javascript
 • ابزارهای مورد نیاز
 • استفاده از console 
 • اجرای کدهای js در مرورگر
 • اجرای کدهای js در terminal توسط node
 •  استفاده از Alert 
 • Document.write
 • variables
 • Data types
 • Numbers
 • Strings
 • Boolean
 • Null
 • Undefined
 • Arrays
 • Objects
 • Date
 • operators
 • Type coercion
 • دستورات شرطی if – else – if else – switch case
 • حلقه های for – while – do while
 • functions
 • function scope and global scope
 • IIFE Immediately Invoked Function Expression
 • Function Recursive
 • Arguments
 • Objects

مفهوم Prototype

 • ارث بری در Prototype
 • کار با call
 • کار با bind
 • کار با apply
 • Setinterval
 • Settimeout
 • String methods
 • MATH methods
 • time methods
 • Array methods
 • BOM چیست و کار با آن
 • ِDOM چیست

شروع کار با DOM

 • Selector ها در DOM
 • Elements method and perperties (delete element – create element – ….)
 • DOM method and propeties
 • Events
 • This
 • Local storage
 • XML چیست
 • JSON چیست
 • تفاوت JSON و XML

کار با Ajax

 • انجام چند پروژه javascript (example : toodList – image slide – modal – sticky menu – game and …)
 • (ES6 (ecmascript 6 and more
 • es6 چیست
 • let and const
 • Template Strings
 • Arrow functions
 • Arrow Functions vs Traditional Functions
 • This in arrow functions
 • Arguments in arrow function
 • (map (es5
 • (forEach (es5
 • For of
 • find
 • filter
 • reduce
 • Some
 • every
 • Rest params
 • Spread
 • Strings new methods
 • class
 • class inheritance and extends
 • Static methods
 • super
 • Object new methods
 • Getter and Setter
 • fetch
 • Callback hell
 • Promise
 • Promise All
 • Async and await
 • Modules – export – import
 • انجام چند پروژه و معرفی فریم ورک های محبوب javascript

TYPESCRIPT

 • Typescript چیست
 • install typescript
 • types
 • Number
 • String
 • Boolean
 • Array
 • Tuple
 • Void
 • Null
 • Undefined
 • Enums
 • Object
 • Functions
 • Class and property
 • encapsulation in typescript
 • getter
 • setter
 • Abstract class
 • static and readonly methods
 • typescript interfaces
 • generics in typescript
 • Decorators
 • modules
 • namespace

JQUERY

 • Jquery چیست
 • Jquery in dom
 • Selectors
 • css methods
 • jquery and dom
 • html and text method
 • $(this(in jquery
 • siblings
 • parents
 • childrens
 • find
 • filter
 • append
 • appendto
 • prepend
 • prependto
 • after
 • before
 • remove elements
 • replace elements
 • mouse events (hover – click ….)
 • keyboard events
 • forms and validation
 • animations in jquery (animate)
 • show and hide and toggle
 • fadeIn and fadeOut and fadeToggle
 • slideup and slidedown and slidetoggle

ajax

 • کار با plugin ها
 • طریقه نوشتن plugin
 • پیاده سازی مفاهیم در قالب مثال و پروژه (example : smooth scroll – parallax – accordion – slider scroll and …)
 • Jquery UI
 • آشنایی با jquery ui
 • چگونگی استفاده از jquery ui
سرفصلهای دوره

HTML:

 • html چیست
 • Tools – browsers – IDE – texteditor
 • How the web works
 • host چیست
 • domain چیست
 • sketch و wireframe چیست
 • نقش html و css و javascript در صفحات وب
 • تعریف وبسایتهای ایستا (static)
 • تعریف وبسایتهای پویا (dynamic)
 • تفاوت وبسایتهای پویا (dynamic) و وبسایتهای ایستا (static)
 • front-end چیست و به چه کسی front-end developer میگویند
 • back-end چیست و به چه کسی back-end developer میگویند
 • تعریف زبان های مفسری (Interpreter)
 • تعریف زبانهای کامپایلری (Compiler)
 • فرق زبان های نشانه گذاری و برنامه نویسی
 • tag چیست و چند نوع تگ داریم
 • ساخت اولین صفحه با html
 • Doctype چیست
 • توضیح تگهای html – head – body – title
 • متا تگ ها
 • seo چیست
 • تگهای headings
 • attribute در تگ
 • تگ paragraph
 • تگ br و hr
 • تگ anchor (a)
 • آدرس دهی relative و absolute
 • تگ img (jpg , png , gif , svg , webp )
 • تفاوت bitmap و vector
 • تگهای strong – em – i
 • div – span
 • block و inline
 • تگهای ul li – ol li – dl dt dd
 • تگهای table – thead – tbody- tfoot – tr – th – td
 • تگ form – inputs – textarea – label
 • تگ select – option – optgroup
 • تگ fieldset – legend
 • تگ iframe

HTML 5:

 • تگ header
 • تگ footer
 • تگ main
 • تگ nav
 • تگ section
 • تگ article
 • تگ aside
 • تفاوت div و section
 • تگ figure – figcaption
 • تگ audio
 • تگ video
 • تگ address
 • تگ time
 • تگ mark
 • تگ cite
 • svg چیست
 • canvas چیست

CSS:

 • css inline-internal-external
 • selector ها در css
 • تعریف font و انواع web font
 • استفاده font-awesome از طریق file
 • استفاده font-awesome از طریق cdn
 • web font generators
 • font-icon ها
 • رنگها در css
 • تفاوت طراحی flat و realism
 • background-color
 • background-image
 • background-postion
 • background-repeat
 • background-size
 • background-clip
 • multi-backgorund
 • background-blend-mode
 • gradients
 • text-decoration
 • text properties (color – fontsize – font-weight – font-style …)
 • list-styles
 • border – outline
 • css3 and prefixes
 • border-radius
 • box-shadow
 • text-shadow
 • filter ها در css
 • css pseudo classes (:hover , :active , :first-child , ….)
 • css pseudo elements (:after , :before , ….)
 • inline و block و inline-block
 • vh و vw
 • float
 • margin – padding – box-sizing
 • positions
 • transforms
 • transform 3d
 • transitions
 • animations
 • css clicks
 • variables in css
 • ریسپانسیو چیست

media query:

 • em – rem
 • ساخت یک وبسایت ریسپانسیو با float به عنوان اولین پروژه
 • طراحی یک وبسایت توسط دانشجو با float به عنوان اولین پروژه
 • شروع کار با git – github
 • معرفی version control git
 • معرفی github – bitpucket – gitlab
 • دستور status در گیت
 • دستور add در گیت
 • دستور commit در گیت
 • دستور push در گیت
 • دستور clone در گیت
 • فرستادن پروژه روی وبسایت github
 • آپلود پروژه در (heroku یا netlify یا githubpages)

flexbox:

 • display flex و inline-flex
 • flex container و flex items
 • flex-direction
 • justify-content
 • align-items
 • align-content
 • flex-wrap
 • flex-flow
 • flex-basis
 • flex-grow
 • flex-shrink
 • align-self
 • order
 • flex و position (absolute – fix)
 • طراحی یک سایت ریسپانسیو با flex-box به عنوان دومین پروژه
 • طراحی یک وبسایت توسط دانشجو با flex-box به عنوان دومین پروژه

display Grid:

 • grid vs flex
 • grid-template
 • grid-template-clumns
 • grid-template-rows
 • grid-template-areas
 • grid-area
 • grid-auto-comumns
 • grid-auto-flow
 • grid-gap
 • grid-row
 • grid-row-start
 • grid-row-end
 • minmax – spanning
 • fraction in grid
 • طراحی یک سایت ریسپانسیو با display:grid به عنوان سومین پروژه
 • طراحی یک وبسایت توسط دانشجو با display:grid به عنوان سومین پروژه

Bootstrap:

 • bootstrap چیست و انواع framework css
 • bootstrap 4 vs bootstrap 3
 • توضیح فایل ها و ساختار bootstrap
 • اضافه کردن bootstrap به صفحات
 • مروری بر فایل bootstrap.css
 • minify چیست
 • containers
 • grid ها و ستون بندی ها در bootstrap
 • Typography
 • colors
 • tables
 • images
 • jumbotron
 • alerts
 • buttons – buttons group
 • progressbar
 • spinners
 • pagination
 • list groups
 • cards
 • dropdowns
 • collapse
 • navs – navbar
 • forms
 • inputs
 • utilities (margins – paddings – colors – background-colors – flex classes – borders …)
 • carousel
 • modal
 • tooltip
 • popover
 • scrollspy
 • طراحی یک سایت ریسپانسیو با bootstrap به عنوان چهارمین پروژه
 • طراحی یک وبسایت توسط دانشجو با bootstrap به عنوان چهارمین پروژه

SASS:

 • sass چیست
 • css preprocessor ها و انواع آن
 • variables
 • nesting
 • mixins
 • extends
 • functions
 • طراحی یک سایت ریسپانسیو با sass به عنوان پنجمین پروژه
 • طراحی یک وبسایت توسط دانشجو با sass به عنوان پنجمین پروژه
سرفصلهای دوره

JAVASCRIPT & ES6:

 • javascript چیست
 • تاریخچه Javascript
 • تفاوت Ecmascript و Javascript
 • ابزارهای مورد نیاز
 • استفاده از console 
 • اجرای کدهای js در مرورگر
 • اجرای کدهای js در terminal توسط node
 •  استفاده از Alert 
 • Document.write
 • variables
 • Data types
 • Numbers
 • Strings
 • Boolean
 • Null
 • Undefined
 • Arrays
 • Objects
 • Date
 • operators
 • Type coercion
 • دستورات شرطی if – else – if else – switch case
 • حلقه های for – while – do while
 • functions
 • function scope and global scope
 • IIFE Immediately Invoked Function Expression
 • Function Recursive
 • Arguments
 • Objects

مفهوم Prototype

 • ارث بری در Prototype
 • کار با call
 • کار با bind
 • کار با apply
 • Setinterval
 • Settimeout
 • String methods
 • MATH methods
 • time methods
 • Array methods
 • BOM چیست و کار با آن
 • ِDOM چیست

شروع کار با DOM

 • Selector ها در DOM
 • Elements method and perperties (delete element – create element – ….)
 • DOM method and propeties
 • Events
 • This
 • Local storage
 • XML چیست
 • JSON چیست
 • تفاوت JSON و XML

کار با Ajax

 • انجام چند پروژه javascript (example : toodList – image slide – modal – sticky menu – game and …)
 • (ES6 (ecmascript 6 and more
 • es6 چیست
 • let and const
 • Template Strings
 • Arrow functions
 • Arrow Functions vs Traditional Functions
 • This in arrow functions
 • Arguments in arrow function
 • (map (es5
 • (forEach (es5
 • For of
 • find
 • filter
 • reduce
 • Some
 • every
 • Rest params
 • Spread
 • Strings new methods
 • class
 • class inheritance and extends
 • Static methods
 • super
 • Object new methods
 • Getter and Setter
 • fetch
 • Callback hell
 • Promise
 • Promise All
 • Async and await
 • Modules – export – import
 • انجام چند پروژه و معرفی فریم ورک های محبوب javascript

TYPESCRIPT

 • Typescript چیست
 • install typescript
 • types
 • Number
 • String
 • Boolean
 • Array
 • Tuple
 • Void
 • Null
 • Undefined
 • Enums
 • Object
 • Functions
 • Class and property
 • encapsulation in typescript
 • getter
 • setter
 • Abstract class
 • static and readonly methods
 • typescript interfaces
 • generics in typescript
 • Decorators
 • modules
 • namespace

JQUERY

 • Jquery چیست
 • Jquery in dom
 • Selectors
 • css methods
 • jquery and dom
 • html and text method
 • $(this(in jquery
 • siblings
 • parents
 • childrens
 • find
 • filter
 • append
 • appendto
 • prepend
 • prependto
 • after
 • before
 • remove elements
 • replace elements
 • mouse events (hover – click ….)
 • keyboard events
 • forms and validation
 • animations in jquery (animate)
 • show and hide and toggle
 • fadeIn and fadeOut and fadeToggle
 • slideup and slidedown and slidetoggle

ajax

 • کار با plugin ها
 • طریقه نوشتن plugin
 • پیاده سازی مفاهیم در قالب مثال و پروژه (example : smooth scroll – parallax – accordion – slider scroll and …)
 • Jquery UI
 • آشنایی با jquery ui
 • چگونگی استفاده از jquery ui

یادگیری جاوا اسکریپت به صورت حرفه ایی هم برای کد نویسی متفاوت در سمت کاربر و هم برای سمت سرور در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته خصوصیات ذاتی این زبان باعث شده در مواردی از سایر زبانها کاندید مناسبتری برای انجام کارهای مختلف باشد.

 ReactJS:

 • Introduction  
 • SPA vs MPA
 • Boilerplate
 • (JavaScript XML (JSX
 • Rendering
 • Conditional Rendering
 • Styling
 • CSS in JS
 • Reactstrap
 • Componenets
 • Props
 • States
 • Lifecycles
 • Event Handlings
 • Form Elements
 • List and Keys
 • Fragments
 • Ref
 • PropTypes
 • (Higher Order Components (HOC
 • Hooks
 • Code Structure 

 NodeJS:

 • Introduction
 • Setup
 • Event Loop
 • Working on Command Line
 • Module System
 • File System
 • HTTP Server 

آموزش برنامه نویسی و پیاده سازی کامل سمت سرور وبسایت های مدرن با زبان PHP در این دوره به طور کامل انجام می شود.

این دوره جزو دوره های برنامه نویسی Backend محسوب می شود و کلیه افرادی که می خواهند در حوزه برناه نویسی وب متخصص شوند حتما باید مباحث این دوره را فراگیرند.

رنامه نویسی PHP مقدماتی- 1 (PHP، PHP OOP، PDO):

Intro to Programming

 • Language and the Logic of Programming
 • Types of Programming Languages and Vocabulary
 • What is PHP
 • Why use PHP

 

PHP Language Basics

 • Syntax
 • Quotes
 • Comments
 • Special Characters
 • Data Types
 • Precedence
 • Symbols
 • Define block php
 • Define inline php

 

PHP Identifiers

 • Variables
 • Constants
 • Arrays

 

PHP Control Flow Basics

 • Operators
 • Conditionals
 • For
 • While
 • Foreach
 • If , else if ,else
 • Switch 

 

PHP Functional Basics

 • Functions
 • Function Design Tools

 

PHP Web Concepts

 • Client/Server Communications
 • How to embed PHP into HTML
 • How to embed HTML into PHP
 • Validating and Escaping
 • Cookies
 • Sessions
 • $_GET and $_POST
 • $_Files , $_Server
 • Constants
 • Define include , include_once
 • Define require , require_once

 

PHP Database Basics

 • Introduction to Relationship Databases
 • Keywords and Statements in SQL
 • Using PHP Functions with the MySQL Data Engine
 • Define insert,update,delete,select
 • Make data base in the mysql
 • Make table in the database in the mysql
 • Special variables in the mysql

 

Developing PHP Apps

 • General Software Development 
 • Application Structure Guidelines
 • Organizing a concept solution
 • Application Skeleton
 • Debugging Techniques

 

Object-Oriented PHP – Constructs

 • The class construct
 • Class constants, properties and methods
 • Object instances
 • Member visibility
 • Static properties and methods
 • Inheritance
 • Overrides
 • Magic methods
 • Class and method abstraction
 • Object interface
 • Namespace
 • Functions that work with classes
 • Exceptions
 • Static

 

Database

 • Databases
 • The relational database engine
 • Structured query language (SQL)
 • Data modeling
 • PhpMyAdmin MySQL admin
 • Terminal MySQL
 • Prepared statements
 • Stored procedure
 • Transactions

 

Internet Communication

 • Protocols and ports
 • Client/Server
 • HTTP/HTTPS
 • Client side
 • HTML web forms
 • Server side
 • Cookies
 • Sessions

 

Pdo

 • Define pdo
 • Insert data in the pdo
 • Delete data in the pdo
 • Update data in the pdo
 • Select , fetch data in the pdo

 

Project

 • Implements project blog     

 

برنامه نویسی php پیشرفته  2 (براساس فریم ورک لاراول):


Preparations

 • Install xampp
 • Install phpstrom 
 •  Install composer 
 •  Download Laravel and install Laravel 
 •  Setting up Laravel
 •  Architecture Laravel MVC

 

Routes

 •  Define routes
 •  Get,post,put,patch,delete,any
 •  Parameters
 •  Closure

 

 Controllers

 • Controllers 
 •  Composer controllers 
 • Methods 
 •  Resource controllers 
 •  Parameters controllers 
 •  Return data 
 • Make controllers by composer

 

 Blade

 •  View 
 •  Parameters in the view 
 •  directory in the view 
 •  include 
 •  yields
 •  section show parent
 •  extends
 •  partials 
 •  php -end php 
 •  composnent
 •  if ,else , else if , 
 •  directive  
 •  for, while,foreach 
 •  each-include 

 

 Query Builder

 •  Introduction
 • Insert 
 • Update
 •  Delete
 •  Select
 •  Where-order by – limit – offset  
 •  Join

 

Eloquent

 • Model
 • Make model by composer
 • Seeder
 •  One to one
 • One to many
 •  Many to many 
 •  Has to many
 •  Morph many
 •  Collections
 •  Cashe

 

 Migrations 

 • Migrations composer 
 •  Migrate 
 •  Rollback 
 •  Refresh 
 •  Reset 
 • Fresh 

 

Authentication

 •  Authentication 
 •  Authorization
 •  Access level 
 •  Gate 
 •  Policy
 •  email

 

 

 Artisan 

 Errors pages 

 Session 

Cookie 

Packages 

 Validation 

 •  Request 
 •  Make request 
 •  Validation rules
 •  Form , Laravel collective 

 Project

آمار و ارقامی که به آن افتخار می کنیم

114
دوره آموزشی برگزار شده
2576
دانش پذیر تربیت شده
7
اساتید حرفه ای

برخی از اساتید دوره های طراحی و توسعه وب

سبک برگزاری دوره ها

دوره های جامع - ویژه ورورد به بازار کار

دوره های حضوری تک درس

دوره های آنلاین تک درس

دوره های ویژه سازمان ها

آزمون های بین المللی

 
 • طراحی وب سمت کاربر – مدارک CIW

محل برگزاری آزمونها، هزینه و زمان بندی آزمونها از طریق وب سایت اعلام می شود.

گالری تصاویر دوره های طراحی و توسعه وب

جهت دسترسی به آموزش های رایگان می توانید از طریق لینک ذیل اقدام نمایید:

اسکرول به بالا